Intenzivní přípravný kurz 2023 - SOBOTNÍ

Intenzivní přípravné kurzy a kurzy ONLINE

Intenzivní přípravný kurz 2023 - SOBOTNÍ

Praha, Brno, Olomouc, Ostrava, Žilina

Budeš dělat přijímačky na farmacii nebo veterinu? Pojď do toho s námi a společně to zvládneme. Přijď na náš intenzivní kurz!

Chci objednat →
Intenzivní přípravný kurz 2023 - SOBOTNÍ

Harmonogram kurzu i s místem konání posíláme v týdnu před začátkem kurzů.

Vzhledem k proběhlé epidemiologické situaci bychom Vás chtěli předem informovat, že aby nedocházelo k možnému výpadku ve Vaší přípravě na medicínu, složitému nahrazování hodin a byla zajištěna návaznost a plynulost lekcí, může Vaše výuka probíhat tzv. hybridním způsobem = v závislosti na opatřeních mohou některé hodiny probíhat on-line, jiné hodiny zase klasickým způsobem.

Intenzivní kurz probíhá každou sobotu v termínu od 18.2. do 6.5. a vždy začíná krátkou teoretickou přednáškou, poté následuje diskuse nad daným tématem a procházení modelových příkladů, které se vyskytují v přijímacích testech na lékařské fakulty (popř. farmacie nebo veterina). V kurzu se potkáte s česky i slovensky mluvícími lektory, kteří jsou buď studenty medicíny nebo příbuzných oborů a předmětů nutných pro zvládnutí přijímacího řízení. 

Kurz je založen na probrání a pochopení nutné teorie a modelových příkladů, které se vyskytují u přijímaček. Primárně kurz slouží jako příprava na přijímací zkoušky na medicínu a příbuzné obory a jsou tedy probírána témata stěžejní pro přijímací řízení. Podrobnější rozpis probíraných okruhů naleznete v harmonogramu v kategorii intenzivních kurzů.

V kurzu se píší testy z dílčích předmětů, kde jsou jen uzavřené otázky (single choice/multilple choice), testy studenti absolvují v rámci aplikace Eduzio. Po každých dvou lekcích z daného předmětu student řeší také tzv. průběžné úkoly (krátké otevřené otázky), které odevzdává do Google classroom. Na konci kurzu má student možnost se zúčastnit testů nanečisto na svou cílovou školu a navštívit tzv. konzultační hodiny z fyziky, chemie a biologie, kde se probírají témata, o kterých se hlasuje.

Součástí kurzu jsou také dvě učebnice - kniha modelových otázek a pracovní sešit.

Každý student intenzivního kurzu získává automaticky slevu na naše workshopy a další akce MUDRstart. Výuka probíhá systematicky a jejím účelem je také budovat u studentů správné studijní návyky.

Kurz je určený převážně pro studenty čtvrtého ročníku středních škol a dalším, kteří uvažují o studiu medicíny (lékařských či nelékařských oborů), veteriny nebo farmacieDůležité informace ke kurzu

Rámcový harmonogram kurzu (vždy 10:00 až 16:00)

 

Materiály ke kurzu

 • 1x modelové otázky
 • Skripta středoškolské fyziky, chemie a biologie upravené pro přijímačky na lékařské fakulty na našem E-learningu: learning.mudrstart.cz
  • internetový portál určený pro distanční výuku a naše vlastní učební texty s nejnutnější teorií, kterou je potřeba ovládat k přijímacím testům
 • Opakovací testy a flashcards
  • testy k daným tématům na našem E-learningu
  • praktické procvičování otázek ze souborů otázek k přijímacímu řízení
 • Opakovací listy
  • soubory nejnutnějších vztahů, pojmů a vzorečků
 • Pracovní listy
  • praktické aplikace teoretických poznatků

Doporučená literatura

 • Fyzika
  • Encyklopedie fyziky [online]. Dostupné z: http://fyzika.jreichl.com/
  • TARÁBEK, Pavol a Petra ČERVINKOVÁ. Odmaturuj! z fyziky. Vyd. 2. Brno: Didaktis, 2006. 224 s. ISBN 80-7358-058-6.
 • Chemie
  • TÁBORSKÁ, Eva a Jaromír SLÁMA. Lékařská chemie I: obecná a anorganická chemie. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. ISBN 80-210-3790-3.
  • DOSTÁL, Jiří. Lékařská chemie II: bioorganická chemie. 2., zcela přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. ISBN 80-210-3789-X.
  • MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie pro čtyřletá gymnázia: 1. - 3. díl. 3. přeprac. vydání. Olomouc. 2005. ISBN 978-80-900066-6-9.
  • MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie - sbírka příkladů pro studenty středních škol. Olomouc. 2001. ISBN 978-80-902402-2-4.
 • Biologie
  • ZÁVODSKÁ, Radka. BIOLOGIE BUNĚK: základy cytologie, bakteriologie, virologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 2006. ISBN 80-86960-15-3.
  • KOČÁREK, Eduard. Biologie člověka. Praha: Scientia, 2010. Biologie pro gymnázia. ISBN 978-80-86960-47-0.
  • KOČÁREK, Eduard. Genetika: obecná genetika a cytogenetika, molekulární biologie, biotechnologie, genomika. 2. vyd. Praha: Scientia, 2008. Biologie pro gymnázia. ISBN 978-80-86960-36-4.

Proč přijít?

Přečtěte si, co o nás napsali naši spokojení studenti.

Objednávka

Zaujal vás tento přípravný kurz?
Pak už stači jen vyplnit objednávkový formulář.
Kde kurzy probíhají?

Praha - Brno - Ostrava - Bratislava - Plzeň - Hradec Králové - Olomouc - Žilina - Banská Bystrica - Košice