Celoroční přípravné kurzy a kurzy ONLINE

MUDRstart - Celoroční přípravné kurzy a kurzy ONLINE
„Alfou a omegou“ v přípravě na lékařské fakulty je propočítání a pochopení všech modelových příkladů Vaší cílové školy (lékařské fakulty vydávají sborníky modelových příkladů z fyziky, chemie a biologie). Následně je nutné si příklady dát i do kontextu se středoškolským učivem, aby student chápal souvislosti. V našich kurzech se zaměřujeme na vysvětlení modelových příkladů s přihlédnutím k nutné teorii, která je už medicínsky orientovaná.

Podrobný harmonogram kurzu včetně místa konání zasíláme vždy v týdnu před začátkem výuky.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci bychom Vás chtěli předem informovat, že aby nedocházelo k možnému výpadku ve Vaší přípravě na medicínu, složitému nahrazování hodin a byla zajištěna návaznost a plynulost lekcí, může Vaše výuka u prezenčního kurzu probíhat tzv. hybridním způsobem = v závislosti na opatřeních vlády mohou některé hodiny probíhat on-line, jiné hodiny zase klasickým způsobem. Hybridní způsob se netýká ONLINE varianty kurzu, tento kurz běží ONLINE po celou dobu výuky.

Od října 2024 spouštíme celoroční přípravné kurzy na medicínu o celkové časové dotaci 100 akademických hodin. Kurz je založen na probrání nutné teorie a modelových příkladů, které se vyskytují u přijímaček na cílových školách studentů – probírání modelových příkladů tedy přizpůsobujeme potřebám studentů.

Teoretická a praktická výuka je členěna do tří tematických bloků, kde se probere středoškolská fyzika, chemie a biologie. Tyto tři přírodovědné předměty jsou rovnou upraveny pro potřeby přijímaček lékařských fakult. V kurzu se potkáte s česky i slovensky mluvícími lektory, kteří jsou buď studenty medicíny nebo příbuzných oborů a předmětů nutných pro zvládnutí přijímacího řízení. Ke konci kurzu student celou látku může ještě shrnout v hromadných přijímačkách nanečisto a porovnat tak síly s ostatními studenty.

Ke kurzu student dostane přístup do našeho e-learningu, kde nalezne všechny materiály, které ke studiu potřebuje. Student dostane také slevu na naše workshopy a zdarma možnost absolvovat přijímačky nanečisto na vybrané fakulty, které během daného školního roku budeme pořádat. Slevu je možné uplatit po uhrazení celkové částky za celoroční přípravný kurz. 
Aktuální termíny

Proč přijít?

Přečtěte si, co o nás napsali naši spokojení studenti.

Kdo učí?


Velmi často medici z LF MU, LF UK (všechny tři fakulty v Praze), LF OSU či LF UK v Bratislavě. V Brně se setkáte ve výuce např. se studenty z tzv. P-Pool, což je všeobecné lékařství s vědeckou průpravou. Někdy u nás můžete narazit i na studenty farmacie, také lékaře nebo středoškolské učitele. Do našich vzdělávacích aktivit je v současnosti zapojeno asi 50 učitelů.

Často se v našich týmech nachází lektoři, kteří buď při všeobecném lékařství studují další školu (např. molekulární biologii nebo atomovou fyziku), nebo sbírají ocenění z mezinárodních vědeckých konferencí.

Zajímavostí je, jelikož učíme i v anglickém jazyce, můžete se u nás setkat i s lektory se zkučenostmi z Japonska a jiných zemí.

Jak je koncipovaná výuka?


Na začátku kurzu dostane seznam klíčových slov a okruhy témat, která budou v průběhu kurzu probírána. Hodina je zahájena teorií a diskusí, kde lektor  mimo jiné zjistí, jaká je výchozí úroveň studentů. Po té jsou počítány různé modelové příklady na dané téma, ke kterému je pak průběžně ještě doplňována teorie.

Píšeme testy?


Dle výzkumů je nejefektivnějším učením příprava na testy. Takže ano, můžete se "těšit" :) na průběžné testy. Ty jsou zároveň důležitou zpětnou vazbou pro studenta a učitele. 

Jaké používáme studijní materiály?


Během let jsme se dopracovali k vlastním skriptům, které neustále doplňujeme. V blízké budoucnosti chceme napsat vlastní učebnice. Navíc pokud chcete studovat na LF MU, máme k dispozici testy z šesti předchozích ročníků - tzn. dalších 18 testů na procvičování středoškolského učiva :).

Je náš kurz zaměřený na konkrétní lékařské fakulty?


Určitě víte, že jsou drobné rozdíly mezi přijímacími testy různých lékařských fakult, což se odrazí i ve výuce - tedy procházení modelových příkladů. Z tohoto důvodu naši studenti získávají v rámci kurzu přehled výběrových modelových otázek posbíraný z hlavních lékařských fakult. Studenti si tak mohou vyzkoušet zodpovědět otázky s možností jedné i více správných odpovědí.

Je náš kurz vhodný pro nelékařské bakalářské obory, farmacii a veterinu?


Ano, poznatky, které si odnesete z našich kurzů, můžete využít i v přijímačkách na jiné obory nebo fakulty. O rozdílech mezi přijímačkami na jednotlivé obory a fakulty Vás budeme na kurzech informovat a také v e-learningu budete mít rozšíření nebo doporučení na studium určitých kapitol.

Také pro studenty, kteří se budou hlásit na farmacii nebo veterinu, budeme pořádat speciální workshopy, které budou zaměřeny na botaniku nebo zoologii. Tato témata nejsou probírána v rámci kurzu.